V současné době společnost SLAKO s.r.o. obhospodařuje 361,58ha v celkem pěti katastrálních územích. Společnost je zaměstnavatelem pro 23 lidí. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci pro spotřebu živočišné výroby. Na orné půdě jsou pěstovány obiloviny, kukuřice a pícniny. Převážnou část tvoří louky a pastviny, na kterých závisí chov mléčného skotu, v současnosti se jedná asi o 190 ks. V dnešní neutěšené situaci v zemědělství se společnost snaží hospodařit v souladu s enviromentálními podmínkami a udržovat krajinný ráz vesnice. Pomocné provozy, jako například služby obyvatelstvu, doprava, pronájem skladovacích prostor a katru a v neposlední řadě i nově zbudovaný provoz ekologické likvidace autovraků, pomáhají udržet zaměstnanost v regionu.

Historie podniku

Združstevňování ve Slané proběhlo o několik let později než v sousedních obcích. Nejdříve bylo založeno JZD Nedvězí. Ustavující schůze se konala 10. 5. 1958 a byl na ní zvolen první předseda – Miloslav Hubínek, zemědělec z Nedvězí. Bylo sdruženo 130ha zedmědělské půdy a do JZD vstoupilo 32 členů, z toho 22 pracujících. V letech 1960 až 1961 vstoupili do JZD i zemědělci ze Slané, Hořenska a Bořkova. V roce 1961 tak zdejší JZD obhospodařovalo již 476ha a mělo 81 členů.

Od roku 1960 byl dosazen do funkce předsedy Josef Franc ze Semil. Za jeho vedení se započala výstavba střediska JZD. Na podzim 1961 se začal stavět kravín pro 174 kusů dobytka, který byl předán k užívání za dva roky, zároveň byly postaveny silážní žlaby a ocelokolna, v roce 1965 a 1966 garáže a čerpací stanice. V průběhu pěti let bylo vynaloženo na výstavbu provozních budov 2,5 milionu korun. Koncem roku 1966 odešel Josef Franc z funkce předsedy a na jeho místo byl dosazen František Vybíral z Mnichova Hradiště. Zemědělská výroba začala stagnovat. Došlo k výměně funkcionářů, včetně předsedy.

Od roku 1971 byl předsedou Stanislav Kousal ze Semil a od roku 1974 Vladimír Kobrle z Hořenska. V té době družstvo obhospodařovalo 530ha zemědělské půdy a mělo 105 členů, z toho 65 pracujících. V roce 1975 docílilo JZD Slaná nejlepších výsledků za uplynulých 5 let.

Od 1. 1. 1976 došlo k rozhodnutí KSČ ke sloučení JZD Slaná, Chuchelna, Záhoří a části Semil v nový celek – JZD Kozákov se sídlem v Záhoří, jehož celková rozloha činila 1702ha. Tento stav trval celých 15 let. V tomto období byl ve středisku Slaná postaven halový seník a začala se stavět bramborárna, která byla později dokončena jako sklad.

V roce 1990 došlo k rozdělení družstva a od 1. 1. 1991 začíná ZD Slaná opět samostatně hospodařit. Byla jim vrácena půda a vydán majetek dle transformačního zákona.

Od 1. 1. 1993 vzniklo po transformaci nové zemědělské družstvo.

V roce 1994 založil pan Vladimír Kobrle s dalšími dvěma společníky SLAKO s.r.o. a dosud je jejím jednatelem. Od prosince 1994 začíná společnost SLAKO s.r.o. hospodařit na výměře 393ha zemědělské půdy s 31 pracovníky, kteří přešli ze ZD.